Contact Sales | Pine Labs

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ

ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಒಎಸ್ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ

ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು Terms of Use ಮತ್ತು Privacy Policy ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ / ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಒಎಸ್ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ

Request for new PoS getstarted@pinelabs.com

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನಾವು 24 ಕೆಲಸದ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ.